Nuostatai

Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų nuostatai

I. BENDROJI DALIS

1. Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai (toliau tekste – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau tekste – LNSS) biudžetinė įstaiga.
2. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Biudžetinių įstaigų, Sveikatos sistemos ir kitais įstatymais bei teisės aktais, šiais nuostatais.
3. Įstaigos savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Alytaus miesto savivaldybės taryba, adresas: Rotušės a. 4, LT-62504  Alytus.
4. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
5. Įstaigos adresas: Daugų g.7, LT- 62169 Alytus.
6. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
7. Įstaigos veikla neterminuota.
8. Įstaigos vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje www.alytauskudikiai.lt. Pagal informacijos turinį vieši pranešimai taip pat gali būti skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka pasirinktame leidinyje ar /ir Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje.

II. ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

9. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetencija:
9.1. tvirtinti,  keisti ir papildyti įstaigos nuostatus;
9.2. nustatyti įstaigai privalomas veiklos užduotis;
9.3. pagal kompetenciją nustatyti paslaugų kainas ir tarifus bei jų apskaičiavimo taisykles;
9.4. skirti biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti;
9.5. nustatyti įstaigos darbų, paslaugų, valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus, mitybos, medikamentų finansinius normatyvus;
9.6. kontroliuoti įstaigos apskaitą, įsiskolinimus bei imtis visų priemonių jų išvengti;
9.7. nustatyti įstaigos išlaidas neviršijant jam patvirtintų bendrų asignavimų, tarp jų - darbo užmokesčio, paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų;
9.8. organizuoti sveikatos, socialinių ekonominių programų finansavimą ir tvirtinti jų išlaidų apmokėjimo įkainius, normas ir sąlygas;
9.9. priimti sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ar likvidavimo; 9.10. turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III.  ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR SRITYS

10. Pagrindinis įstaigos veiklos  tikslas – gerinti  Lietuvos vaikų sveikatą, sumažinti sergamumą, gerinti jų socialinę integraciją, organizuoti ir kokybiškai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas vaikams su vystymosi defektais ir be jų.
11. Įstaigos veiklos pobūdis: antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, socialinės globos ir ugdymo paslaugų organizavimas ir teikimas Alytaus apskrities ir kitų  apskričių, kuriose nėra tokių namų, vaikams iki 4 metų amžiaus imtinai, o vaikams su negalia iki  7 metų amžiaus.
12. Įstaigos veiklos sritys:
12.1. nemokamų ir mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikiamas:
12.1.1. antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: vaikų ligų, vaikų neurologijos, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, slaugos: bendrosios praktikos, fizinės medicininės ir reabilitacijos, vaikų, kineziterapijos, masažo, logopedijos;
12.1.2. odontologinės ir burnos priežiūros;
12.1.3. būtinosios medicininės pagalbos;
12.1.4. profilaktinės, diagnostinės ir terapinės paslaugos; 12.2. socialinių ir ugdymo paslaugų teikimas;
12.3. psichologinės – psichoterapinės pagalbos bei konsultacijų paslaugų teikimas tėvams auginantiems vaikus, turinčius raidos sutrikimus;
12.4. poliatyvios (palaikomojo gydymo ir slaugos) pagalbos paslaugų teikimas;
12.5. neįgaliųjų vaikų dienos priežiūros paslaugų teikimas;
12.6. profesinių ir aukštųjų mokyklų studentų mokymas;
12.7. „Gyvybės langelio“ paslaugų  funkcionavimo užtikrinimas;
12.8. duomenų apie įstaigoje gyvenusius ir gyvenančius vaikus kaupimas;
12.9. Įstaigos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
86.90 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
86.90.10 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
86.90.30 medicinos laboratorijų veikla; 86.22 gydytojų specialistų veikla;
86.23 odontologinės praktikos veikla;
87.90 kita stacionarinė globos veikla;
88.91 vaikų dienos priežiūros veikla;
85.10 ikimokyklinis ugdymas;
56.29 kitų maitinimo paslaugų teikimas.
12.10. Kita, įstatymais neuždrausta veikla.
13. Jeigu užsiimti veikla, numatyta įstaigos nuostatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.
14. Įstaigos administracija asmens sveikatos priežiūros, globos ir ugdymo paslaugų teikimo tvarką skelbia viešai ir garantuoja šios informacijos prieinamumą įstaigos pacientams ir visuomenei, išskyrus įvaikinimo paslaptis bei informaciją apie pacientų sveikatos būklę.
15. Vaikai priimami savivaldybių administracijos direktoriaus įsakymu ar teismo sprendimu. Susidarius aplinkybėms, kai neįmanomas išankstinis sprendimo priėmimas, vaikai priimami rekomendavus miesto ar rajono Vaiko teisių apsaugos tarnyboms.
16. Vaikai, sergantys ligomis, kurių sąrašas patvirtintas 2000 m. gruodžio 14 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.728 „Dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygios paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų“, laikinai į įstaigą priimami tėvų, o jeigu jų nėra – globėjų rašytiniu prašymu.
17. Šiuose nuostatuose nenumatytais atvejais vaikai laikinai gali būti priimti į įstaigą įstaigos direktoriaus sprendimu.

IV. ĮSTAIGOS TEISĖS  IR PAREIGOS

18. Vykdydama nuostatuose  numatytą veiklą, įstaiga turi šias teises:
18.1. užsiimti nuostatų nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
18.2. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;
18.3. naudoti įstaigos lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
18.4. skelbti konkursus, susijusius su įstaigos veikla;
18.5. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka gauti paramą;
18.6. suderinus su  įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, teikti mokamas ambulatorines bei stacionarines paslaugas ir konsultacijas;
18.7. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
18.8. kreiptis į įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl nuostatų pildymo ir pakeitimo;
18.9. suderinus su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, steigti  filialus;
18.10. sudaryti sveikatos priežiūros paslaugų sutartis su LNSS veiklos užsakovais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl nemokamų ir mokamų paslaugų teikimo;
18.11. turėti ir kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja įstatymams bei kitiems teisės aktams.
19. Įstaigos pareigos:
19.1. užtikrinti įstaigos visų veiklos tikslų ir sričių kokybišką atlikimą bei vykdymą;
19.2. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotose licencijose;
19.3. naudoti tik tas vaikų sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje. Naudojami medicinos gaminiai turi būti įtraukti į Valstybinį medicinos gaminių registrą;
19.4. pildyti ir saugoti vaikų ligos istorijas, ambulatorines korteles bei teikti informaciją apie kūdikius ir vaikus valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
19.5. užtikrinti vaikams lygias teises į teikiamas paslaugas;
19.6. saugoti vaikų medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai įstaiga privalo pateikti informaciją, kurios reikalauja teisėsaugos institucijos;
19.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą paciento sveikatai teikiant paslaugas;
19.8. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;
19.9. užtikrinti saugias darbo sąlygas;
19.10. naudoti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas nuostatuose ir įstatymų nedraudžiamai veiklai;
19.11. garantuoti įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.
20. Įstaiga gali turėti kitų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

V. VALDYMO ORGANAI IR JŲ KOMPETENCIJA

21. Įstaigos valdymo organas yra administracija.
22. Įstaigos veiklą organizuoja ir valdo administracija. Administraciją sudaro: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Administracijai  vadovauja įstaigos direktorius. Administracijos darbo reglamentą tvirtina įstaigos direktorius.
23. Administracija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos nuostatais, darbo reglamentu, pareiginiais nuostatais, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos bei įstaigos direktoriaus sprendimais.
24. Įstaigoje turi būti administracijos vadovas ir vyriausiasis finansininkas (buhalterio). Draudžiama derinti įstaigos administracijos vadovo pareigas su vyriausiojo finansininko (buhalterio)  pareigomis.
25. Įstaigos direktorius priimamas viešo konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, suderinusi konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus su Sveikatos apsaugos ministerija.
26. Įstaigos filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina įstaigos direktorius.
27. Direktoriumi, filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
28. Įstaigos direktoriaus teisės ir pareigos:
28.1. atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos rekomendacijas, didinti ar mažinti paslaugų asortimentą;
28.2. tvirtinti įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
28.3. sudaryti su darbuotojais darbo sutartis bei jas nutraukti;
28.4. vadovaujantis  Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, nustatyti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
28.5. organizuoti ir vadovauti įstaigos padalinių ir filialų veiklai;
28.6. tvirtinti įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
28.7. organizuoti visų darbuotojų, filialų vadovų atestaciją;
28.8. kreiptis į įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją dėl neefektyviai dirbančios įstaigos, jos filialų reorganizavimo ar likvidavimo;
28.9. atsakyti už įstaigos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
28.10. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;
28.11. įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis vykdyti įstaigos direktoriaus kompetencijos funkcijas;
28.12. atstovauti įstaigai teisme ir kitose institucijose;
28.13. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
28.14. turėti kitas teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitiems teisės aktams.
29. Alytaus miesto savivaldybės meras (toliau – meras):  
29.1. skiria ir atleidžia įstaigos direktorių, nustato jo darbo užmokestį, skiria nuobaudas, sprendžia įstaigos direktoriaus paskatinimo, atostogų, pavadavimo, tarnybinių komandiruočių ir kitus nebuvimo darbe klausimus;  
29.2. nustato įstaigos direktoriaus darbo sutarties sąlygas, tvirtina įstaigos direktoriaus pareigybės aprašymą.
30. Buhalterinę apskaitą įstaigoje vykdo vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti ir kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.
31. Vyriausiasis finansininkas (buhalteris) buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos patvirtintais dokumentais, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.
32. Įstaigos buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigai skirtos biudžeto ir kitos gaunamos lėšos naudojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.
33. Įstaigoje sudaromas kolegialus patariamasis organas: pedagogų taryba.
34. Pedagogų taryba sudaroma pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
35. Pedagogų tarybą sudaro: vyriausiasis auklėtojas, visi įstaigos pedagogai. Pedagogų tarybai vadovauja vyriausiasis auklėtojas. Pedagogų taryba dirba pagal įstaigos direktoriaus patvirtintus nuostatus.
36. Pedagogų taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos direktoriui. Pedagogų tarybos nariams už darbą neatlyginama.
37. Pedagogų tarybos kompetencija:
37.1. svarstyti ugdymo paslaugų organizavimo ir tobulinimo klausimus;
37.2. organizuoti seminarus, pasitarimus ir pan.;
37.3. nagrinėti ir svarstyti profesinės etikos pažeidimus;
37.4. stebėti ir kontroliuoti pedagogų darbą;
37.5. dalintis profesinėmis žiniomis bei praktika su kolegomis, kitais specialistais, teikti pasiūlymus;  
37.6. vykdyti kitus Kūdikių namų administracijos pavedimus.

VI. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

38.  Įstaigos darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
39. Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. ĮSTAIGOS FILIALAI

40. Įstaiga gali turėti filialų. Filialas yra įstaigos padalinys, turintis atskirą buveinę bei administraciją. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia įstaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal įstaigos nuostatus ir įstaigos direktoriaus suteiktus įgaliojimus, kurie nurodyti filialo nuostatuose. Filialas gali turėti subsąskaitą. Filialų skaičius neribojamas. Filialas registruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.
41. Už filialo veiklą jo vadovai atsiskaito įstaigos direktoriui ir kitiems įstaigos kolegialiems valdymo organams nuostatuose nustatyta tvarka.

VIII. ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMO TVARKA

42. Galimi įstaigos lėšų šaltiniai:
42.1. įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos skirtos lėšos;
42.2. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
42.3. privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos;
42.4. valstybės, savivaldybių sveikatos fondų lėšos;
42.5. valstybės investicijų programų lėšos;
42.6. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
42.7. lėšos už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų nustatytas mokamas paslaugas;
42.8. lėšos, gaunamos kaip parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
42.9. kitos teisėtai įgytos lėšos.
43. Kiekvienais metais įstaiga sudaro iš valstybės ar savivaldybės biudžeto gaunamų lėšų išlaidų sąmatą, kuri tvirtinama savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka. Iš kitų šaltinių gaunamų lėšų išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja tas lėšas teikiantys subjektai.
44. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, įstaiga naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu nuostatuose numatytai veiklai. Šios lėšos turi būti laikomos įstaigos atskiroje lėšų sąskaitoje.
45. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose nuostatuose numatytai ir įstatymų nedraudžiamai veiklai.
46. Pagal savo prievoles įstaiga atsako tik savo lėšomis. Jeigu įstaigos prievolėms padengti lėšų nepakanka, prievolės padengiamos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos lėšomis neviršijant įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka naudojimo, valdomo ir disponuojamo turto vertės.

IX. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTROLĖ

47. Įstaigos veiklos kontrolę atlieka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, sveikatos priežiūros įstaigų ir kituose įstatymuose nurodytos institucijos.
48. Įstaigos finansinės veiklos kontrolė atliekama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Įstaigos direktorius privalo pateikti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, valstybės kontrolės institucijoms jų reikalaujamus, su įstaigos veikla susijusius, dokumentus.

X. ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

50. Įstaiga reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vidaus tvarkos taisyklės

I .BENDROJI DALIS

1. Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką pacientams, pacientų teises ir pareigas bei darbuotojų atsakomybę.
2. Šios Taisyklės yra skelbiamos įstaigos informacijos lentoje ir yra prieinamos darbuotojams, pacientų tėvams, įtėviams ir globėjams susipažinti.
3. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksu ir kitais poįstatyminiais aktais.

II. SĄVOKOS

4. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises ir pareigas.
5. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą.
6. Kokybiška sveikatos priežiūra – sveikatos priežiūra, teikiama laikantis nustatytų sveikatos priežiūros normų, kitų teisės aktų ir vykdoma asmenų, turinčių medicinos ar kitos atitinkamos praktikos licencijas sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir apdraudusiose savo civilinę atsakomybę už žalą pacientams.
7. Profilis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-12-14 įsakymu Nr. 728, medicininiais dokumentais (dokumentuose padarytais įrašais) ir pirminės apžiūros analize nustatytas vaiko slaugos poreikis.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUS TVARKA

8. Į Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus gali kreiptis žodžiu arba raštu:
8.1. Pacientų tėvai ir globėjai savo laisvu apsisprendimu dėl vaiko sveikatos problemų, raidos korekcijai ir reabilitacijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-12-14 įsakymu Nr. 728.
8.2. Vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojai dėl vaikų, likusių be tėvų globos, socialinės rizikos šeimų vaikų, pamestinukų auginimui ir ugdymui bei raidos korekcijai ir reabilitacijai.
9. Jeigu nustatoma, kad pacientų tėvai ir globėjai kreipiasi ne pagal profilį, pacientas nepriimamas ir pacientų tėvams ir globėjams išaiškinama, kur kreiptis dėl paciento sveikatos problemų sprendimo.
10. Pacientai registruojami atvykus į įstaigą.
11. Kiekvienam pacientui užvedama vaiko sveikatos raidos istorija ( F 025-112/a), apie jo kreipimąsi pažymima registracijos žurnale.

IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

12. Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai teikia šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
12.1. Antrines ambulatorines sveikatos priežiūros:
12.1.1. vaikų ligų, vaikų neurologijos;
12.1. 2. vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos;
12.1. 3. slaugos: bendrosios praktikos, fizinės medicinos ir reabilitacijos; vaikų kineziterapijos, masažo, logopedijos;
12.2. Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas.
13. Paslaugos, teikiamos pacientams, yra nemokamos, kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybės biudžetų.

V. PACIENTŲ TEISĖS

14. Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Medicinos darbuotojai gerbia pacientų asmens privatumą. Pacientai gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.
15. Paciento teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai. Paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato sveikatos draudimo įstatymas.
16. Būtinoji medicinos pagalba pacientui suteikiama neatidėliotinai.
17. Paciento tėvai ir globėjai turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją, nepažeisdami įstaigos priklausomumo sveikatos sistemos veiklos organizavimo lygiui. Paciento tėvai ir globėjai turi žinoti jį gydančio gydytojo ir slaugos specialisto vardą, pavardę, pareigas, turimą kvalifikaciją.
18. Paciento tėvai ir globėjai turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros sistemoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.
19. Paciento tėvai ir globėjai informuojami apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu toje įstaigoje. Paciento tėvai ir globėjai turi teisę reikalauti ir gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą.
20. Paciento tėvai ir globėjai turi teisę į informaciją apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
21. Paciento tėvai ir globėjai turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.
22. Paciento tėvai ar globėjai turi teisę atsisakyti skirto gydymo ir/ar diagnostikos metodų. Atsisakymą turi patvirtinti savo parašu medicinos dokumentuose.
23. Turi kitas teises, numatytas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme.

VI. PACIENTŲ PAREIGOS

24. Paciento tėvai ir globėjai privalo:
24.1. laikytis bendrų nustatytų elgesio normų;
24.2. tausoti įstaigos inventorių ir kitą joje esantį turtą;
24.3. gerbti sveikatos priežiūros specialistų darbą bei jų orumą;
24.4. įstaigoje nevartoti alkoholio ir kitų svaiginančių preparatų ,nerūkyti;
24.5. laikytis nustatytų paciento sveikatos priežiūros režimų;
24.6. laikytis asmens higienos reikalavimų;
24.7. be įstaigos atsakingo asmens leidimo neišvykti su pacientu iš įstaigos teritorijos ribų;
24.8. nefotografuoti ir/ ar nefilmuoti įstaigos personalo ir kitų pacientų be išankstinio raštiško įstaigos direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimo.
24.9. laikytis kitų pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme.

VII. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

25. Pacientus leidžiama lankyti dienos metu nuo 10 iki 18 valandos jų būdravimo metu.
26. Paciento atstovai, lankytojai privalo laikytis šių taisyklių:
26.1. neiti į grupės patalpą su gatvės rūbais (paltais, striukėmis ir pan.);
26.2. pacientų lankymo kambaryje laikytis tylos ir ramybės;
26.3.neduoti pacientams greitai gendančių maisto produktų.
27. Pacientas iš įstaigos išrašomas:
27.1. tėvų prašymu.
27.2. Vaikų teisių apsaugos tarnybos leidimu;
27.3. teismo sprendimu;
27.4. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;
27.5. mirus.

VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

28. Raštiški pacientų tėvų ar globėjų skundai, pareiškimai turi būti pasirašyti, be to, nurodyti šie duomenys: vardas, pavardė ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta). Nepasirašyti ir be šių duomenų skundai, pareiškimai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
29. Įstaigos vadovas, jeigu nepajėgus išspręsti skunduose, pareiškimuose iškeltų klausimų, per 5 darbo dienas persiunčia juos pagal priklausomybę, pranešdamas apie tai pareiškėjams, ir asmeniškai priimdamas, paaiškina, kur jiems kreiptis.
30. Įstaigos vadovas nagrinėdamas tėvų, globėjų ar kitų asmenų skundus, pareiškimus, privalo:
30.1. išnagrinėti skundų, pareiškimų esmę, prireikus pareikalauti papildomų dokumentų, imtis kitų priemonių klausimams objektyviai išspręsti;
30.2. raštu ar žodžiu (pagal pareiškėjų pageidavimą) pranešti pacientų tėvams ar globėjams , kokie priimti sprendimai dėl jų skundų, pareiškimų, o, jeigu, skundas, pareiškimas atmetamas, nurodyti atmetimo motyvus ir paaiškinti tokio sprendimo apskundimo tvarką.GFTT

30.3. Pacientų tėvai ar globėjai, nesutinkantys su sprendimu, priimtu dėl jų skundo, pareiškimo, turi teisę apskųsti šį sprendimą Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kitoms sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms, teismui.
(Punkto pakeitimai: 2014-11-07 Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės įsakymu Nr.56-V).

IX. INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ TVARKA

31. Informacija apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininių tyrimų duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę paciento tėvams ar globėjams pateikiama suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.
32. Kitoms institucijoms (teismams, vaikų teisių apsaugos tarnyboms, Įvaikinimo tarnybai ir kt.) informacija apie paciento sveikatos būklę pateikiama, gavus jų raštišką prašymą.

X. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

33. Įstaigoje kiekvienam pacientui pildoma vaiko sveikatos raidos istorija, užvedama asmens byla ir kiti medicininiai dokumentai. Šie dokumentai yra įstaigos nuosavybė ir saugomi nustatytą laiką.
34. Paciento atstovams atsiėmus pacientą į namus, vaikų gydytojas parašo medicininį išrašą iš vaiko sveikatos raidos istorijos.
35. Juridiniams asmenims (teismams, prokuratūrai ir kt. įstatymo nustatytiems asmenims) pateikiama paciento sveikatos raidos istorijos kopija arba parašomas medicininis išrašas iš vaiko sveikatos raidos istorijos pagal juridinių asmenų prašymą.

XI. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

36. Įstaigos administracijos darbas laikas: darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.
37. Pagalbinių tarnybų darbo laikas yra nepertraukiamas.

XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

38. Darbų saugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymas bei kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatos.
39. Darbuotojai privalo išklausyti darbo saugos kursą, instruktavimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
40. Padalinių vadovai atestuojami įstatymų nustatyta tvarka.

XIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

41. Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, pinigai ir kitos vertybės (toliau – vertingi daiktai) saugojami paciento asmens byloje.
42. Vertingi daiktai atiduodami paciento tėvams arba globėjams jiems paprašius, pasirašant perdavimo- priėmimo aktą.
43. Pacientui esant neveiksniam, jam mirus, jam priklausančios vertybės atiduodamos tėvams, globėjams ar kitam pirmos eilės giminaičiui, pateikus giminystę įrodantį dokumentą, pasirašant perdavimo- priėmimo aktą arba perduodamas paveldėtojui įstatymo nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta: 2019-05-08 16:21